Илимий жумыслар

Кафедрада илимий-изертлеỳ жумыслары 2014-2015-оқыў жылы ушын дүзилген ис режеге тийкарланып алып барылды. Ис режеге сәйкес, жыл даỳамында 10 мәрте ИИЖ бойынша мәжилис өткерилди ҳәм онда күн тәртибиндеги мәселелер қарап шығылып, тийисли қарарлар қабыл етилди

Кафедрамызда 2014-2015-окыу жылы дауамында 7 профессор-окытыушы талабаларга билим берип келди. Соннан 1 медицина илими кандидаты, кафедрамыздын илимий дарежелилиги 14,2 % ти курады.

2014-2015-окыу жылы ушын кафедрамызда алып барылыуы белгиленген илимий-изертлеу жумыслары реже тийкарында оз уактында алып барылды. Атап айтканда, усы окыу жылы ушын илимий-изертлеу жумысларынын режеси кайта корип шыгылды, сабаклыклар, методикалык корсетпелер, колланбалардын таярланыуы хаккында есабатлар берилди.

2014-2015 жылда кафедра ассистентлери тарепиненшыгарылган макалалар дизими.

Жумыстын аты

Ф.И.Ш.

Кай жерде хам кашан шыккан.

Макала

1

«Ден саулыкты саклаудын бирлемши тармагында шанаракты режелестириу багдарламасын рауажландырыу»

Мамбетова Г.К.

Бердимуратова З.Т.

 

Журнал «Молодой ученый». Казань. 2014г №10. 74-77 б.

Макала

 

2

«Каракалпакстан Рес-публикасында аскерлик катарына шакырыушы-лардын физикалык ра-уажланыуынын антро-пометрик корсеткиш-леринин анализи».

Нурполатова.С

хам баскалар

Илмий-амалий журнал «Педиатрия» Тошкент, 2014й. №3-4 . 123-124 б.

 

Макала

 

3

Арал регионында кыз-лардын репродуктив саламатлыгына физика-лык маденият хам спорттын тасири.

Кутлымуратов.М.Т,

Насырова. П.У хам баскалар

Наука и современность: сборник статей студентов, аспирантов, молодых ученых и преподователей. -УФА: Аэтерна,2015.-166с

Макала

 

4

Жокары талим тармагында жана педагогик технологиялар.

Нурполатова.С.Т

Насырова.П,

Турсынбекова.Х,

«Современные методы научного исследования в системе глобального высшего образования» Навойи областы.2015 ж 226-228 б

 

Макала

 

2014 -2015 жылда кафедра ассистентлери тарепиненшыгарылган тезислер дизими.

Жумыстын аты

Ф.И.Ш.

Кай жерде хам кашан шыккан.

Тезис

1

Арал регионында балалар-да экссудатив катарал диа-тездин айы-рым иммуно-дерматологик аспектлери.

Нурполатова. С хам баскалар

«Иммунология, междисципли-нарные проблемы» халкаро ишти-рокидаги Республика илмий-ама-лий конференция материаллари. Тошкент, 2014й. 38-39 б.

 

Тезис

2

Каракалпакстан Республи-касында хар кыйлы спорт пенен шугылланыушы ос-пиримлердин ден саулык жагдайынын озгешелик-лери.

Нурполатова.С хам баскалар

«Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья»V Халкаро илмий -амалий конференция материаллари. Нукус, 2014й. 11-12 июль. 183- 184 б

Тезис

3

Талабаларды инцидент усылы менен окытыу

Нурполатова.С хам баскалар

Ажинияз Косыбай улынын 190 жыллык хам Ажинияз атындагы Нокис мамлекетлик педагогика-лык институтынын 80 жыллык юбилейлерине багышланып от-керилген «Ажинияз атындагы Нокис мамлекетлик педагогика-лык институтынын илим, би-лимлендириу хам тарбия массе-лелерин рауажландырыудагы орны» атамасындагы Респуб-ликалык илимий-теориялык хам амелий конференция материала-ры. Нокис 2014 ж. 252 б.

 

Тезис

 

4

«Инновациялык техно-логия - сыпатлы канийге таярлаудын тийкары.

Нурполатова.С.

Турсынбекова.Х

« Пан, талим хам ислеп шыга-рыу интеграциясында ахборот коммуникация технологияларын коллаудын хазирги заман массе-лелери атамасында Республика-лык илимий техник конферен-ция . Нокис каласы.2015 жыл 21 апрель.333-334 б.

 

Тезис

5

Улыума амелий шыпакер таярлауда амелий конлик-пелерди окытыудын усыл-ларын ендириу.

Мамбетова Г.К.

Насырова.П.У

Бердимуратова З.Т.

« Пан, талим хам ислеп шыга-рыу интеграциясында ахборот коммуникация технологияларын коллаудын хазирги заман массе-лелери атамасында Республика-лык илимий техник конферен-ция . Нокис каласы.2015 жыл 21 апрель.311-313б.

 

Тезис

Кафедрада ассистентлери хам зийрек талабалар менен биргеликте шыгарылган тезис хам макалалар

Жумыстын аты

Ф.И.Ш.

Кай жерде хам кашан шыккан.

Тезис

1

«Ерте жастагы балаларда асказан ишек трактынын функционаллык бузылыслары».

Отажанов Р.Д.

Динамика развития совре-менной науки. Сборник ста-тей международной научно-практической конференции Уфа: РИА.МЦИИ»ОМЕГА САЙНС» 8 мая 2015г.188-190 стр.

 

Макала

 

2

«Хар кыйлы себептеги анемияда журектин ишемик кеселлигинин кешиу озгешеликлери».

Сапарбаева Н

XXI-асир интеллектуал асир дауири»илимий амелий конференциясы Каракалпак мамлекетлик университети. 2015ж. 5-6 июнь.

 

Макала

 

3

«Арал регионында хроник пиелонефрит кеселлиги-нин клиник-лаборатория-лык озгешеликлери».

Мамбетназарова.С.

 

«Фан гунчалари» Респуб-лика илмий-амалий конфе-ренция материаллари. Нукус, 2014 й. 146-147 б.

 

Тезис

4

«Гинекологик хам соматик кеселликлердин хамиле-дарлык хам тууыу процес-сине тасири»

Фазилов.Ф

«Медицинанын актуал маш-калалары» атамасындагы та-лабалар хам жас алымлар-дын XXII- илимий амелий конференциясы. Ташкент медицина академиясы. Ур-генч филиалы. 2015 ж. 4-5 июнь.

 

Тезис

5

« Хар кыйлы жастагы нау-касларда жара кеселлиги-нин аскыныулары хам эндоскопик озгешеликле-ринин анализи».

Бердимуратова.А

«Медицинанын актуал маш-калалары» атамасындагы та-лабалар хам жас алымлар-дын XXII- илимий амелий конференциясы. Ташкент медицина академиясы. Ур-генч филиалы. 2015 ж. 4-5 июнь.

Тезис

6

«Каракалпакстан Республикасында акушерлик кан кетиулердин клиник аспектлери».

Шамшетова.А

XXI-асир интеллектуал асир дауири»илимий амелий кон-ференциясы Нокис каласы. Каракалпак мамлекетлик университети 2015ж. 5-6 июнь.

Тезис

7

«Журек кан тамыр системасы кеселликлеринде кауип факторларын аныклау»

Бекниязова.Ш

XXI-асир интеллектуал асир дауири»илимий амелий кон-ференциясы Нокис каласы. Каракалпак мамлекетлик университети 2015ж. 5-6 июнь.

Тезис

8

«Бирлемши бууында хро-ник панкреатит кеселли-гинде Креон препараты-нын эффективлигин аныклау».

Узакбаева.А

XXI-асир интеллектуал асир дауири»илимий амелий кон-ференциясы Нокис каласы. Каракалпак мамлекетлик университети 2015ж. 5-6 июнь.

Тезис

9

«Ден саулыкты саклаудын бирлемши тармагында репродуктив саламатлыкты саклауда улыума амелий шыпакердин орны».

Нарбаева.Н

XXI-асир интеллектуал асир дауири»илимий амелий кон-ференциясы Нокис каласы. Каракалпак мамлекетлик университети 2015ж. 5-6 июнь.

Тезис

2014-2015-окыу жылында кафедра хызметкерлери тарепинен 5 тезис, 4 макала – соннан 3-макала сырт ел журналларында шыгарылды. Кафедра окытыушысы Нурполатова С.Т., зийрек талаба Отожонов.Р.Д менен.Россия мамлекети Уфа каласындагы «Динамика развития современной науки» атамасында халкаралык илимий амелий конференцияга сырттан катнасып, сертификат алды.

Кафедрамызда режелестирилген илимий-методикалык семинарлар оз уактында откерилип барылды. Бул семинарларбойынша окыў жылында ассистентлербугинги куннин машкалалы темаларында баянатлар иследи.

Окыу жылы дауамында талабалар илимий жамийетинин режеси бойынша кафедрада белгиленген окытыушылардын илимий басшылыгында актуал темалар танлап алынып, талабалар тарепинен жана информациялар тийкарында УИРС, баянатлар таярланды.

Сондай-ак зийрек талабалар менен биргеликтеассистентлер илимий жумысларалып барды.Зийрек талабалар танлап алынып, олар менен ислесиу режеси исленип, теренлестирилген дастурлер тийкарында сабаклар отилди. Олар кафедралар асситентлери менен биргеликте паннин жетискенликлери, ахмийети хам илим жаналыклары хаккында интернет материалларынан, сонгы окыулыклардан хам илимий монография, журналлардан пайдаланып, маглыуматлар топлауда катнасты.

2014-2015 окыу жылында кафедра хызметкерлери зийрек талабалар менен биргеликте7 тезис, 2 макала,соннан 1 макала сырт ел журналында шыгарылды.


Системаға кириў
Сораўнама

Saytimizga baho bering

A'lo
Yaxshi
Yomon emas
Yomon
Нәтийжелер

Календар

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930